اعضا - سعید سرداری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعید سرداری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Paper title Writer Separated by --- Magazine description Publish year مقاله کامل
2 نقش زعفران در بیماری های دستگاه گوارش از منظر طب سنتی سومین همایش ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران 2014 مقاله کامل
3 کاربرد زعفران به عنوان حامل داروهای قلبی از منظر طب سنتی سومین همایش ملی دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران 2014 مقاله کامل
4 جایگاه کبر در درمان بیماری های کبد از دیدگاه طب سنتی ایران و طب کلاسیک سومین همایش کشوری پیشگیری و درمان با طب مکمل 2014 مقاله کامل
5 جایگاه کبر در طب سنتی ایران سومین همایش کشوری پیشگیری و درمان با طب مکمل 2014 مقاله کامل
6 بررسی آیات و روایات در خلاصه الحکمه سومین همایش کشوری پیشگیری و درمان با طب مکمل 2014 مقاله کامل
7 شن¬درمانی در طب سنتی ایران سومین همایش کشوری پیشگیری و درمان با طب مکمل 2014 مقاله کامل
8 بررسی ریسك فاكتورهای قلبی عروقی در صد نفر از افراد شركت كننده در طرح قلب سالم زنجان 7 سال بعد از مطالعه اولیه (طرح پایلوت) دومین کنگره بین المللی سندرم متابولیک،چاقی و دیابت 2010 چکیده مقاله
9 رس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ شیوع ع‍ل‍ل‌ اب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍ي‍م‍اري‌ ب‍روس‍ل‍وز در اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ - ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ س‍طح‌ آگ‍اه‍ي‌ اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه راه های‌ ب‍ي‍م‍اري‌ در س‍ال‌ 75 -74 1996 مقاله کامل
:: ::