اعضا - سعید سرداری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعید سرداری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 رئیس شبکه بهداشت ودرمان شبكه بهداشت و درمان خرمدره 75 84
2 رئيس بیمارستان سینا شبكه بهداشت و درمان خرمدره 82 83
3 رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشكي زنجان 84 88
4 هیئت علمی رشته فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشكي زنجان 84 88
5 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات متابولیک دانشگاه علوم پزشكي زنجان 87 88
6 نماینده دانشگاه وعضو کارگروه بهداشت ودرمان در ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه دانشگاه علوم پزشكي زنجان 84 88
7 رابط استانی در پروژه های پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشكي زنجان 84 88
8 عضو ستاد هدایت ،اطلاع رسانی و رسیدگی به امور درمان بیمارستانها دانشگاه علوم پزشكي زنجان 84 88
9 دبیر کمیته فنی کارشناسی امور اعزام دانشگاه علوم پزشكي زنجان 84 88
10 عضو کمیته راهبردی بازنگری وتدوین برنامه دوم معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 84 88
11 عضو کمیته خصوصی سازی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 84 88
12 رئیس کمیته فنی بازرگانی و عضو کمیته راه اندازی بیمارستان صحرایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 84 88
13 عضو کمیته تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک و استمرار برنامه جامع راهبردی دانشگاه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 84 88
14 مشاور رئیس دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي زنجان 96 كن
:: ::