اعضا - سعید سرداری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعید سرداری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو کمیته خصوصی سازی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 84 88
2 عضو کمیته راهبردی بازنگری وتدوین برنامه دوم معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 84 88
3 دبیر کمیته فنی کارشناسی امور اعزام دانشگاه علوم پزشكي زنجان 84 88
4 رابط استانی در پروژه های پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشكي زنجان 84 88
5 عضو ستاد هدایت ،اطلاع رسانی و رسیدگی به امور درمان بیمارستانها دانشگاه علوم پزشكي زنجان 84 88
6 رئیس کمیته فنی بازرگانی و عضو کمیته راه اندازی بیمارستان صحرایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 84 88
7 نماینده دانشگاه وعضو کارگروه بهداشت ودرمان در ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه دانشگاه علوم پزشكي زنجان 84 88
8 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات متابولیک دانشگاه علوم پزشكي زنجان 87 88
9 هیئت علمی رشته فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشكي زنجان 84 88
10 رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشكي زنجان 84 88
11 رئیس شبکه بهداشت ودرمان شبكه بهداشت و درمان خرمدره 75 84
12 رئيس بیمارستان سینا شبكه بهداشت و درمان خرمدره 82 83
13 عضو کمیته تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک و استمرار برنامه جامع راهبردی دانشگاه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي زنجان 84 88
14 مشاور رئیس دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي زنجان 96 كن
:: ::