اعضا - سعید سرداری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعید سرداری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 ب‍ررس‍ي‌ م‍ي‍زان‌ ب‍روز ع‍ل‍ل‌ اب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍ي‍م‍اري‌ ب‍روس‍ل‍وز در اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌ - ش‍ه‍ر زن‍ج‍ان‌ و م‍ق‍اي‍س‍ه‌ س‍طح‌ آگ‍اه‍ي‌ اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍ي‍م‍اري‌ در س‍ال‌ 75 -74 دكتر سعيد سرداري، دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشگاه علوم پزشكي زنجان تکمیل شده 1375
2 بررسي اثر ترشي كبر بر چربي خون دكتر سعيد سرداري، دكتر سيد سعيد اسماعيلي، دكتر فرامرز فلاحي دانشگاه شاهد زنجان تکمیل شده 1397
:: ::