اعضا - سعید سرداری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سعید سرداری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشكي زنجان- 84-88
2 اموزش اقدامات بهداشتی وپیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشكي زنجان- 84-88
3 تصحیح متون وادب فارسی دانشگاه علوم پزشكي زنجان سال تحصيلي 96-97
:: ::