اعضا - زهرا تاران


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم زهرا تاران | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کاردانی هوشبری علوم پزشکی همدان همدان ایران 1381
2 کارشناسی پرستاری علوم پزشکی همدان همدان ایران 1385
3 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه علوم پزشکی زنجان زنجان ایران 1397 17.51
:: ::