اعضا - زهرا تاران


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم زهرا تاران | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 بررسی تأثیر پروتکل آرام¬بخشی با استفاده از مقیاس بی¬قرای-آرام¬بخشی ریچموند بر برخی از پیامدهای بالینی بیماران تحت تهویه مکانیکی در بخش مراقبت¬های ویژه زهرا تاران- معصومه نمدیان- سقراط فقیه زاده- ترانه نقیبی Journal of caring Sciences مقاله کامل
:: ::