اعضا - زهرا تاران


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم زهرا تاران | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 بیهوشی در اتاق عمل بیمارستان بوعلی سینا خرمدره 1381 1390
2 بیهوشی و پرستار مراقبت های ویژه در اتاق عمل بیمارستان آیت اله موسوی 1390 1396
3 مربی دانشکده پرستاری مامایی 1396
:: ::