اعضا - زهرا تاران


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم زهرا تاران | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 فوریت های پزشکی دانشکده پرستاری مامایی زنجان 1397
2 مراقبت های پس از بیهوشی دانشده پرستاری مامایی زنجان 1397
3 تدریس و آموزش در مورد نحوه مدیریت بیهوشی در جراحی های ENT و چشم در اتاق عمل اتاق عمل بیمارستان ولیعصر زنجان
:: ::