اعضا - زهرا کرمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: زهرا کرمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 سنتز، تهیه و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی نانوذرات به عنوان حامل عوامل درمانی
2 مطالعات بیوفارماسی و فارماکوکینتیک با استفاده از مدلهای حیوانی
3 جراحی و کانول گذاری در مدل حیوانی رت
4 دارو رسانی هدفمند به ویژه به قصد سیستم اعصاب مرکزی
5 طراحی و توسعه روش های آنالیزی (HPLC, UV, AAS ,..)
:: ::