اعضا - زهرا کرمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: زهرا کرمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 مهندسی پلیمر پیشرفته دانشکده داروسازی
2 مبانی نانوفیزیک دانشکده داروسازی
3 نانوفناوری داروئی دانشکده داروسازی
4 مبانی و کاربرد پلیمرها در داروسازی دانشکده داروسازی
:: ::