اعضا - مریم محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم مریم محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 پرستار بالینی(اتاق عمل و NICU) بیمارستان امدادی ابهر 1384 1390
2 سوپروایزر بالینی و کنترل عفونت (و پرستار بخش NICU) بیمارستان امدادی ابهر 1390 1394
3 مسئول ایمنی بیمار بیمارستان امدادی ابهر 1392 1392
4 مسئول اعتباربخشی بیمارستان امدادی ابهر 1394 1396
5 مدیر خدمات پرستاری بیمارستان الغدیر ابهر 1396 1398
:: ::