اعضا - مریم محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم مریم محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کنترل عفونت دانشگاه آزاد تاکستان دانشکده پرستاری 1396
2 آموزش به بیمار دانشگاه آزاد تاکستان دانشکده پرستاری 1396
3 کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پرستاری ابهر 1396
:: ::