اعضا - سیده مومنه محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سیده مومنه محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
  1. دکتری علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ورودي 1390 شاگرد اول دوره با معدل: 14/18 و مشمول سهمیه‌ی استعداد‌های درخشان در این دوره
  1. رتبه‌ي اول آزمون سراسري ورودي كارشناسي ارشد علوم تشریح 1385
  2. كارشناسي ارشد علوم تشریحی، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ورودي 1383
شاگرد اول دوره با معدل: 97/17 و مشمول سهمیه‌ی استعداد‌های درخشان در این دوره
  1. كارشناسي رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ورودي 1382 ، معدل 02/17
كاردانی رادیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ورودي 1380، معدل: 17
:: ::