اعضا - سیده مومنه محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سیده مومنه محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1  کارشناس رادیولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی تبریز شهرستان میانه 85 96
:: ::