اعضا - سیده مومنه محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سیده مومنه محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1  کارشناس رادیولوژی بیمارستان امام خمینی (ره)، دانشگاه علوم پزشکی تبریز شهرستان میانه 85
:: ::