اعضا - سیده مومنه محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر سیده مومنه محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 بافت شناسی تبریز 90-96 زنجان 97تا الان
2 جنین شناسی تبریز 90-96 زنجان 97تا الان
3 آناتومی اندام تبریز 90-96
4 آناتومی تنه تبریز 90-96
5 آناتومی عمومی تبریز 90-96 زنجان 97تا الان
6 آناتومی سر وگردن تبریز 90-96
:: ::