اعضا - ترانه نقیبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ترانه نقیبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 معاونت آموزشی بیمارستان آیت الله موسوی 1392
:: ::