اعضا - ترانه نقیبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ترانه نقیبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 ارتباط بین غلظت هموگلوبین و مورتالیتی در بیماران ترومای مغزی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه دکتر ترانه نقیبی* ، پرنیان فضلی ، دکتر محمد رضا جمشیدی مجله‌ي علمي، پژوهشـي دانشـگاه علوم پزشکي زنجـان 1395 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 مقایسه‌ی عوارض قلبی عروقی لارنگوسکوپی مستقیم و ویدئولارنگوسکوپی در افراد بالای 65 سال دکتر ترانه نقیبی* ، دکتر شرمین قرنفلی مجله‌ي علمي، پژوهشـي دانشـگاه علوم پزشکي زنجـان 1395 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 بررسی میزان رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان و عوامل موثر بر آن در سال1392 ترانه نقیبی، محمد رضا جمشیدی ، فرامرز دوبختی* فصلنامه توسعه آموزش، دانشـگاه علوم پزشکي زنجـان 1395 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 بررسی تأثیر ساکشن باز راه هوایی مصنوعی بر اساس معیارهای جامع نیاز به ساکشن بر وضعیت همودینامیک بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه فرشید الازمنی نوده---فرهاد رمضانی بدر *--- پروین شیری قیداری ---ترانه نقیبی محمود آبادی مجله‌ي علمي، پژوهشـي دانشـگاه علوم پزشکي زنجـان 1395 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
5 فشار کاف لولۀ داخل تراشۀ دهانی در بیماران تحت تهویۀ مکانیکی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه زهره ملکی---محمدرضا دین‏محمدی * --- ترانه نقیبی فصلنامه علمی پژوهشی علوم اعصاب شفای خاتم 1394 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
6 حاملگی با IUD در خانم دارای رحم دو شاخ کامل دکتر آتوسا دبیری ، دکتر ترانه نقیبی* مجله‌ي علمي، پژوهشـي دانشـگاه علوم 1391 چکیده مقاله گزارش مورد
7 رابطه زمان تزريق دوز كم فنتانيل و مهار پاسخ واكنش قلبي عروقي بدن در زمان لوله گذاري تراشه- یک مطالعه آینده نگر دکتر ترانه نقیبی* – دکتر زاهد حسین خان- دکتر نسیم شاملو- اشکان تقی زاده ایمانی- دکتر فرامرز دوبختی مجله‌ي علمي، پژوهشـي دانشـگاه علوم پزشکي زنجـان 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
8 كاهش بروز و شدت درد هنگام تزريق پروپوفول: افدرين در مقايسه با ليدوكائين و نرمال سالين زاهد حسين خان---* اشكان تقي زاده ايماني--- غزال عابديني--- ترانه نقيبي--- نسيم شاملو--- نقي عابديني--- آناهيد ملكي مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران 1387 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
9 ارزيابي راه هوايي: معرفي كلاس صفر مالمپاتي زاهد حسين خان-* نسيم شاملو- ترانه نقيبي- اشكان تقي زاده ايماني مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران 1387 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
:: ::