اعضا - فریبا شرفی خرمدره


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فریبا شرفی خرمدره | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
آشنايي با زبان
# زبان میزان مهارت ترجمه میزان مهارت مکالمه
1 انگلیسی خوب متوسط
:: ::