اعضا - فریبا شرفی خرمدره


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فریبا شرفی خرمدره | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضوهیئت علمی دانشکده پرستاری ابهر 1377 اد
2 سرپرست اداره پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1372 1376
3 مدیرگروه رشته پرستاری دانشکده پرستاری ابهر 1393 اد
4 مدیرگروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی ابهر دانشگاه آزاد اسلامی ابهر 1372 1376
5 عضو شورای اسلامی شهرستان خرم دره شهرداری خرم دره 1378 1382
6 مشاور امور بانوان فرمانداری شهرستان خرم دره 1386 1394
7 رییس و راه انداز دانشگاه پیام نور شهرستان خرم دره شهرستان خرم دره 1386 1392
:: ::