اعضا - محمد مسعود وکیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد مسعود وکیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان ( دریافت لوح تقدیر از معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشک 1381
2 استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان و دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه 1386
3 کسب رتبه اول نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان در هفته پژوهشی طی سه سال متوالی و دریافت لوح ت 1382 لغایت 1384
:: ::