اعضا - محمد مسعود وکیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد مسعود وکیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 نمایندۀ تام الاختیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان در کمیتۀ پژوهش، آمار و فناوری استان کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان زنجان 14/12/1390 1395
:: ::