اعضا - محمد مسعود وکیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد مسعود وکیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1375 ( ادامه دارد ) داوری بیش از 30 مقاله پژوهشی
2 مجلۀ تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1389
3 مجلۀ حیات دانشکده پرستاری دانشگاه تهران 1389
4 دوفصلنامۀ توسعۀ آموزش در دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389
:: ::