اعضا - محمد مسعود وکیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد مسعود وکیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 طراحي و روان سنجي ابزار سنجش مهارت‌هاي ارتباطي (ا. س. م. ا.) ميان فردي در جمعيت رابطان سلامت شهر محمد مسعود وکيلی ، دکتر عليرضا حيدرنيا ، دکتر شمس‌الدين نيکنامی مجلۀ حیات، دانشگاه تهران، 1391 ,دوره18،شماره 1 ، صفحات 5 الی 19 1391 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 بررسی تاثير برنامه‌ی آموزشی توأم ايدز و مهارت‌های ارتباطی بر سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در رابطين سلامت (زنجان 90- 1389) محمد مسعود وکيلی ، دکتر عليرضا حيدرنيا ، دکتر شمس‌الدين نيکنامی و دکتر نورالدين موسوی نسب مجلۀ علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره 19, شماره 77 - صفحات 78 تا 93 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 ارزيابی کيفيت خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی زنجان از ديدگاه دانشجويان دکتر علی محمدی و محمد مسعود وکيلی دوفصلنامه توسعۀ آموزش درعلوم پزشکی زنجان، دوره 3, شماره 5 - صفحات 31 تا 41 1390 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
4 روش ها و ابزارهای گردآوری داده ها در پژوهش های کاربردی محمد مسعود وکیلی محلۀ تحقیقات علوم پزشکی زاهدان - دوره 12 - شماره 4 - آذر و دی 1389 صفحۀ 1 الی2 1389 مقاله کامل ديدگاه شخصي
5 بررسی میزان نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در مورد روش های جلوگیری از حاملگری اورژانس اعظم ملکی - محمد مسعود وکیلی - دکتر سعیده مظلوم زاده، نسرین جهانگیری دانشگاه علوم پزشکی زنجان- 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 بررسی رضایتمندی دانشجویان از خدمات آموزشی ارائه شده و ارتباط آن با کیفیت خدمات در دانشگاه علوم پزشکی زنجان دکتر علی محمدی - محمد مسعود وکیلی دوفصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان- دوره 1-شماره 3 -پائیز وزمستان 1388 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان شهر زنجان در زمینه ی کاربرد انوع تجویز رادیوگرافی در دندانپزشکی دکتر عماد کوثریه ، دکتر رحیم سروری زنجانی ، دکتر مریم رستگار ، محمد مسعود وکیلی دوفصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان- دوره 1-شماره 2 - بهار و تابستان 1388 مقاله کامل پژوهشي اصيل
8 بررسی خصوصیات یک استاد خوب از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشگی زنجان محمد مسعود وکیلی - دکتر عباسعلی نوریان - دکتر نورالدی موسوی نسب دوفصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان- دوره 1-شماره 1 -پائیز وزمستان 1387 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 بررسی تاثیر جلب مشارکت مردان منطقه اسلام آباد زنجان در به کارگیری روش های پیشگیری از بارداری دکتر شیوا فکری - محمد مسعود وکیلی، دکتر سید نورالدین موسوی نسب دانشگاه علوم پزشکی زنجان -دوره 15 - شماره 58 - بهار 1386 – 48 - 41 1386 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 نتایج عمل جراحی لاپاراسکوپی کوله سیستکتومی حاد با لاپارسکوپی الکتیو و کوله سیستکتومی اورژانسی باز علوم پزشکی بابل-دوره نهم – شماره 2 – خرداد – تیر 1386 18 - 11 1386 مقاله کامل پژوهشي اصيل
11 بررسی میزان شیوع پرفشاری خون وبرخی عوامل خطر مرتبط با آن در جمعیت روستایی تحت پوشش شبکه بهداشت و درما ن شهرستان طارم ( 1380 ) دکتر محمد خانی - محمد مسعود وکیلی - عبدالله انصاری، دکتر نورالدین موسوی نسب دانشگاه علوم پزشکی زنجان -سال دهم - شماره 40- پاییز 1381 – 28 - 23 1381 مقاله کامل پژوهشي اصيل
12 بررسی میزان آگاهی ، نگرش و مهارت دانشجویان مرکز تربیت معلم خواهران زنجان در زمینه سرطان پستان دکتر سوسن عزیز محمدی - محمد مسعود وکیلی - کامبیز کیانی - کتایون وزیری دانشگاه علوم پزشکی زنجان -سال نهم- شماره 34- بهار 1380 19 - 15 1380 مقاله کامل پژوهشي اصيل
13 بررسی میزان تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی پروِژه چتر مراقبتهای بهداشتی اولیه در زمینه مبانی آموزش بهداشت محمد مسعود وکیلی سال ششم – شماره 22 – بهار 1377 62 - 56 1377 مقاله کامل پژوهشي اصيل
14 بررسی میزان آگاهی و نگرش رابطان بهداشت مرکز بهداشت شهرستان زنجان در زمینه ایدز محمد مسعود وکیلی، دکتر نورالدین موسوی نسب ، دکتر داود شجاعی زاده دانشگاه علوم پزشکی زنجان - سال ششم – شماره 25 – زمستان 1377 22 - 16 1377 مقاله کامل پژوهشي اصيل
15 برررسی میزان آگاهی و نگرش مردان معتاد در زندان مرکزی زنجان در زمینه ایدز و تعیین برخی متغییر های مرتبط با آن محمد مسعود وکیلی دانشگاه علوم پزشکی زنجان - سال ششم - شماره 23 - تابستان 1377 23 - 17 1377 مقاله کامل پژوهشي اصيل
16 ارزشیابی میزان تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر آگاهی و نگرش رابطان بهداشت مرکز بهداشت شهرستان زنجان در زمینه ایدز محمد مسعود وکیلی - دکتر سید نورالدی موسوی نسب دانشگاه علوم پزشکی زنجان - سال هفتم - شماره 26 و 27 - بهار و تابستان 1377 29 - 21 1377 مقاله کامل پژوهشي اصيل
17 بررسی و مقایسه تاثیر روش های مستقیم و غیر مستقیم آموزش بهداشت بر آگاهی و نگرش دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور مرکز سقز در زمینه ایدز محمد مسعود وکیلی ، دکتر داوود شجاعی زاده دانشگاه علوم پزشکی زنجان - سال چهارم - شماره 16 - پاییز 1375 52 - 45 1375 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::