اعضا - محمد مسعود وکیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد مسعود وکیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضویت در شورای نویسندگان
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 عضو شورای سردبیری فصلنامه علمی پژوهشی « توسعۀ آموزش در علوم پزشکی» 1396
2 عضو هیأت تحریریۀ فصلنامه علمی پژوهشی « توسعۀ آموزش در علوم پزشکی» 1388
3 عضو هیأت تحریریۀ فصلنامه علمی پژوهشی Journal of Human, Environment and Health Promotion Zanjan University of Medical Sciences 1395
:: ::