اعضا - محمد مسعود وکیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد مسعود وکیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 عضو شورای سیاستگزاری تحقیق در سیستم های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه زنجان 1378 لغایت 1388
2 عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه زنجان 1384 لغایت 1388
3 عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه زنجان 1381 لغایت 1388
4 عضو کارگروه آمار ، تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان 1382 لغایت 1387
5 عضو شورای علمی پژوهشی سازمان صدا وسیمای مرکز زنجان 1384لغایت 1388
6 عضو کیمته تخصصی شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان زنجان 1386 لغایت 1387
7 عضو کمیته ارتقای آموزش و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان 1386 لغایت 1388
8 عضو کمیته تخصیص امتیاز برنامه های حضوری آموزش مداوم 1387 لغایت 1388
9 عضو کمیته علمی مشورتی تدوین محتوای آموزشی روش های آموزشی معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( اداره آموزش و ارتقای سلامت ) 1389 ( ادامه دارد )
10 عضو کمیته های برنامه ریزی و برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش استان 1385 لغایت 1394
:: ::