اعضا - محمد مسعود وکیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد مسعود وکیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو هیئت علمی گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان 1373 اد
2 عضو هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان 1373 1381
3 رئیس کتابخانه، سمعی و بصری و چاپ و تکثیر دانشکده پیراپزشکی و بهداشت 1374 1375
4 کارشناس مسئول آموزش بهداشت استان مرکز بهداشت استان زنجان 1374 1379
5 معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان 1375 1376
6 مدیر گروه بهداشت عمومی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت 1378 1379
7 مدیر گروه بهداشت عمومی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت 1381 1385
8 مدیر پژوهشی دانشگاه (خاتمه همکاری به دلیل ادامه تحصیل) معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1381 1388
9 مدرس کشوری اطلاعات، آموزش و ارتباطات معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 1376 1378
10 مشاور علمی اداره آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 1378 1379
11 عضو تیم مدرسین کارگاه های روش تحقیق دانشگاه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1375 اد
12 مدیر پژوهشی دانشگاه( انتصاب مجدد از 1390/01/20 ) معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 1390 1395
13 مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقائ سلامت دانشکده پیراپزشکی و بهداشت 1392 اد
14 مدیر EDO دانشکده بهداشت و پیراپزشکی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت 1396
15 عضو مرکز تحقیقاتی عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 1390 اد
16 مدیر واحد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه معاونت آموزشی دانشگاه 1396 اد
17 مسؤل کارگروه تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی مبتنی بر نیاز دانشگاه معاونت آموزشی دانشگاه 1396
18 عضو کارگروه آموزش پاسخگو و عدالت محور معاونت آموزشی دانشگاه 1396
:: ::