اعضا - محمد مسعود وکیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد مسعود وکیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 تدوین اهداف آموزشی و رفتاری 1373
2 حیطه های یادگیری وطبقه بندی حیطه های یادگیری 1373
3 طراحی و اجرای برنامه آموزش بهداشت مبتنی بر مدل های مطالعه و تغییر رفتار در آموزش بهداشت 1388
4 طراحی و اجرای برنامه آموزشی در زمینه مهارت های ارتباطی 1375
5 طراحی ابزار گردآوری داده های و روانسجی ابزارها 1388
6 مهارت های بکار گیری تکنولوژی آموزشی و وسایل کمک آموزشی 1373
7 طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مهارت آموزی اطلاعات، آموزش و ارتباطات (INFORMATION,EDUCATION.COMMUNICATION ) 1375
8 طراحی ، برگزاری و تدریس در کارگاه های روش تحقیق در علوم سلامت 1375
:: ::