اعضا - محمد مسعود وکیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد مسعود وکیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 اصول و کلیات اپیدمیولوژی ( دانشجویان پزشکی، کارشناسی پرستاری، کارشناسی بهداشت عمومی ، کاردانی مبارزه با بیماری ها، کاردانی بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی زنجان - 1373 ( ادامه دارد)
2 آموزش بهداشت و ارتباطات (دانشجویان مبارزه با بیماری ها و بهداشت خانواده ، بهداشت حرفه ای ، بهداشت محیط ) دانشگاه علوم پزشکی زنجان - 1373 ( ادامه دارد)
3 تکنولوژی آموزشی ( دانشجویان مبارزه با بیماری های و بهداشت خانواده ) دانشگاه علوم پزشکی زنجان - 1373 تا کنون
4 جمعیت شناسی و تنظیم خانواده (دانشجویان پزشکی، مبارزه با بیماری ها و بهداشـت خانواده، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط ، علوم آزمایشگاهی ، رادیول دانشگاه علوم پزشکی زنجان - 1373 ( ادامه دارد)
5 کلیات و اصول خدمات بهداشتی ( دانشجویان مبارزه با بیماری های و بهداشت خانواده ) دانشگاه علوم پزشکی زنجان - 1373 ( ادامه دارد)
6 بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی ( دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی و رادیولوژی ) دانشگاه علوم پزشکی زنجان - 1380 ( ادامه دارد)
7 بهداشت دانش آموزان و مدارس ( دانشجویان مبارزه با بیماری ها و بهداشت خانواده ) دانشگاه علوم پزشکی زنجان - 1373 به بعد
8 پرستاری بهداشت جامعه دانشگاه علوم پزشکی زنجان - 1373لغایت 1375
9 نظام عرضه خدمات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان - 1373لغایت 1375
10 بهداشت 1 دانشجویان پزشکی ( ارائه درس به صورت گروهی ) دانشگاه علوم پزشکی زنجان - 1373لغایت 1386
11 بهداشت 2 دانشجویان پزشکی ( اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها) دانشگاه علوم پزشکی زنجان - 1373لغایت 1381
12 بهداشت 3 دانشجویان پزشکی ( ارائه درس به صورت گروهی ) دانشگاه علوم پزشکی زنجان - 1373لغایت 1381
13 روش تحقیق در علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زنجان - 1388 به بعد
:: ::