اعضا - محمد مسعود وکیلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد مسعود وکیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1376
2 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1377
3 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1377
4 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1377
5 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1378
6 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1378
7 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1379
8 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1379
9 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1379
10 كارگاه روش تحقيق تکمیلی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1379
11 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1380
12 كارگاه روش تحقيق تکمیلی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1380
13 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1380
14 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1382
15 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1382
16 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1382
17 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1383
18 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1383
19 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1383
20 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1383
21 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1383
22 كارگاه روش تحقيق مقدماتي و اصول تدوین گزارش نهائی طرح های تحقیقاتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان - دانشگاه زنجان - دانشگاه آزاد اسلامی زنجان زنجان 1383
23 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1384
24 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1384
25 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1384
26 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1386
27 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1386
28 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1386
29 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1386
30 كارگاه روش تحقيق تکمیلی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1386
31 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1386
32 كارگاه روش تحقيق تکمیلی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1387
33 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1387
34 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1387
35 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1387
36 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1388
37 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1388
38 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1388
39 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1389
40 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1389
41 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1389
42 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1389
43 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1389
44 كارگاه روش تحقيق مقدماتي معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان 1389
45 برنامه ريزي آموزشي و ارتباطات در برنامه هاي جمعيت و تنظيم خانواده معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد زاهدان ( سیستان و بلوچستان ) 1376
46 مهارت آموزي كاربرد اطلاعات ، آموزش و ارتباطات معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بوشهر 1376
47 مهارت آموزي كاربرد اطلاعات ، آموزش و ارتباطات معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بندر عباس 1376
48 برنامه ريزي آموزشي و ارتباطات در برنامه هاي جمعيت و تنظيم خانواده معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد سنندج 1376
49 مهارت آموزي كاربرد اطلاعات ، آموزش و ارتباطات معاونت بهداشتی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد زنجان 1377
50 اصول و مباني آموزش بهداشت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان زنجان،( برگزاری بیش از 10 کارگاه در سطح استان زنجان طی سالهای 1375 لغایت 1379 ) 1375
51 اصول و مباني ارتباطات در ارائه مراقبتهاي بهداشتي اوليه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان زنجان،( برگزاری بیش از 10 کارگاه در سطح استان زنجان طی سالهای 1375 لغایت 1379 ) 1375
52 اصول طراحي و توليد رسانه هاي كمك آموزشي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان زنجان،( برگزاری بیش از 5 کارگاه در سطح استان زنجان طی سالهای 1376 لغایت 1379 ) 1376
53 برنامه ریزی آموزش بهداشت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان زنجان،( برگزاری بیش از 5 کارگاه در سطح استان زنجان طی سالهای 1376 لغایت 1379 ) 1376
54 نقش برنامه هاي آموزش بهداشت درمبارزه با ايدز سازمان حلال احمر استان زنجان زنجان 1381
55 موفقيتها و تهديدات برنامه كنترل جمعيت در جمهوري اسلامي ايران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان با همکاری استانداری زنجان زنجان 1375
56 تكنولوژي آموزشي اداره آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشهد 1379
57 برنامه ريزي آموزش بهداشت مرکز بهداشت شهرستان سقز سقز 1378
58 برنامه ريزي آموزشي سازمان آموزش و پرورش استان زنجان زنجان 1377
59 برنامه گسترش ايمن سازي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان زنجان 1375
60 برنامه مدون آموزش مداوم پزشکان و متخصصان استان زنجان در زمینه اپیدمیولوژی بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان زنجان 1379
61 کارگاه روش تحقیق مقدماتی ( جهت دانشجویان کارشناسی بهداشت حرفه ای ) معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکدۀ پیراپزشکی و بهداشت 1388
62 کارگاه روش تحقیق ( جهت دانشجویان کارشناسی ارشد بهداشت محیط) دانشکده پیراپزشکی و بهداشت ( گروه بهداشت عمومی ) دانشکده پیراپزشکی و بهداشت 1389
63 کارگاه روش تحقیق مقدماتی ( جهت کارشناسان و پزشکان شبکه ) معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان شبکه بهداشت و درمان شهرستان خدابنده 1389
64 کارگاه روش تحقیق مقدماتی ( جهت کارشناسان و مسئولین واحدها) معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ابهر 1389
65 کارگاه روش تحقیق تکمیلی ( جهت رزیدنتهای داخلی ، اطفال ، جراحی عمومی و زنان سال اول و دوم دانشگاه) معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان - معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز همایش های بین المللی روزبه 1389
66 کارگاه روش تحقیق مقدماتی ( جهت دانشجویان سال چهارم پزشکی ) معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز همایش های بین المللی روزبه 1389
67 کارگاه روش تحقیق مقدماتی ( جهت دانشجویان عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه) معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز همایش های بین المللی روزبه 1389
68 کارگاه روش تحقیق تکمیلی جهت کارشناسان و پزشکان معاونت های بهداشتی ، درمان، داور و غذا، آموزشی ، پژوهشی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز همایش های بین المللی روزبه 1389
69 کارگاه روش تحقیق تکمیلی جهت کارشناسان و پزشکان معاونت های بهداشتی ، درمان، داور و غذا، آموزشی ، پژوهشی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مرکز همایش های بین المللی روزبه 1389
70 کارگاه روش تحقیق مقدماتی جهت دانشجویان بهداشت حرفه ای ( 6 روزه) دانشکده پیراپزشکی و بهداشت دانشکده پیراپزشکی و بهداشت 1389
71 اصول و مبانی مشارکت در برنامه های بهداشت مدارس ( دورۀ بازآموزی جهت دبیران و مربیان بهداشت مدارس) سازمان آموزش و پرورش استان زنجان دبیرستان پروین اعتصامی 1389
72 آشنایی با سامانۀ مدیریت اطلاعات تحقیقاتی( سمات) جهت کارشناسان و اعضای شوراهای پژوهشی دانشکده ها و دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه 1390
:: ::