اعضا - عبدالرضا اسماعیل زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عبدالرضا اسماعیل زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
داوري در كنفرانس‌ها
# عناوین کنفرانس‌ها تاریخ همکارى و توضیحات
1 دومين كنگره بين المللي سندرم متابوليك و چاقي زنجان-ايران2010 داوري مقالات كنگره-2010
2 دومين كنگره بين المللي سندرم متابوليك و چاقي زنجان-ايران2010 داوري سخنرانان و پوستر برتر 2010
3 داور طرح هاي تحقيقاتي مر كز تحقيقات متابوليك دانشگاه از 1386
4 داور طرح هاي تحقيقاتي دانشگاه از 1378
5 داور جشنواره بين المللي علوم پزشكي رازي 2 دوره متوالي 1386و1385
6 داور طرحهاي گروه پژوهشي عفوني دانشگاه 1389
7 داور مقالات دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی 2014 1393
:: ::