اعضا - عبدالرضا اسماعیل زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عبدالرضا اسماعیل زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر گروه میکروبیولوژِی و ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی 1391 1392/12/15
2 مسئول فني آزمايشگاه مرجع"تشخيص و مانيتورينگ ايدز" معاونت بهداشتي دانشگاه 1391 ادامه دارد
3 مدیر آزمایشگاه تحقیقات فن آوریهای نوین پزشکی دانشکده پزشکی 1391 ادامه دارد
4 مدير آزمايشگاه مركز تحقيقات متابولیک دانشگاه مرکز تحقیقات متابولیک 1386 ادامه دارد
5 مدير آزمايشگاه مركزي تحقيقات پزشكي مولكولي دانشگاه دانشكده پزشكي 1385 1391
6 سرپرست كميته مركزي تحقيقات دانشجويي دانشگاه 3 سال دانشكده پزشكي 1384 1386
7 سرپرست دفتر مركزي استعدادهاي درخشان دانشگاه 3 سال1384-1386 دانشكده پزشكي 1384 1386
8 مدیر گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشکده پزشکی 1392/12/15 ادامه دارد
:: ::