اعضا - عبدالرضا اسماعیل زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عبدالرضا اسماعیل زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 Brazilian Journal of Microbiology 2012
2 African Journal of Pharmacy and Pharmacology 2012
3 African Journal of Microbiology Research 2011
4 Journal of Medical Hypotheses and Ideas 2010
5 Iranian Journal of Basic Medical Sciences 2009
6 JOURNAL OF MICROBIAL BIOTECHNOLOGY 2006
7 Journal of zanjan University of medical sciences & Health 1902
8 Nursing & Midwifery Care Journal , z.u.m.s 2012
9 Journal of Medical Education Development, z.u.m.s 2013
10 Journal of Genetics Syndromes and Gene Therapy 2014
11 Nature Publishing Group; Genes & Immunity Journal 2014
12 Science Publishing Group Journal 2014
:: ::