اعضا - عبدالرضا اسماعیل زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عبدالرضا اسماعیل زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضویت در شورای نویسندگان
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 عضو شورای نویسندگان مجله علمی-پژوهشی دانشگاه (رتبه علمی-پژوهشی سطح 1) 1392
2 عضو شورای نویسندگان مجله توسعه در آموزش دانشگاه (رتبه علمی-پژوهشی) 1393
:: ::