اعضا - عبدالرضا اسماعیل زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عبدالرضا اسماعیل زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 عضو كميته توسعه آموزش پزشكي( EDO )دانشكده پزشكي خرداد1389 و عضو گروه پژوهشي عفوني دانشگاه
2 عضوگروه علوم آزمايشگاهي دانشگاه با ابلاغ معاونت آموزشي دانشگاه ، 2 دوره(4 ساله)
3 مدير گروه علوم آزمايشگاهي دانشگاه(86-84 ) و عضو EDO دانشكده پيراپزشكي (84-86)با ابلاغ معاونت آموزشي دانشگاه ، 2 دوره
4 عضو كميته علوم پايه مركزتحقيقات متابوليك دانشگاه – با ابلاغ رييس دانشگاه ، از بدو تاسيس
5 عضو هيات علمي مركز تحقيقات متابوليك دانشگاه– با ابلاغ رييس دانشگاه ، از بدو تاسيس
6 عضو شوراي پژوهشي مركز تحقيقات متابوليك دانشگاه – با ابلاغ رييس دانشگاه ، از بدو تاسيس
7 مدير آزمايشگاه مركز تحقيقات متابوليك دانشگاه(عضو شبكه پزشكي مولكولي كشور ) – با ابلاغ رييس دانشگاه ، از بدو تاسيس1386
8 مدير آزمايشگاه تحقيقاتي پزشكي مولكولي مركزي دانشگاه – با ابلاغ رييس دانشگاه ، از بدو تاسيس (1385)
9 عضو شوراي داوري جشنواره بين الملي تحقيقات علوم پزشكي كشور (رازي)با ابلاغ معاون تحقيقات و فن آوري وزير آقاي دكتر واسعي، 2 دوره
10 عضو شوراي سياست گذاري تحقيقات دانشجويي علوم پزشكي كشور با ابلاغ معاون تحقيقات و فن آوري وزير آقاي دكتر واسعي، 2 سال
11 عضو شبكه پزشكي مولكولي ايران، عضو پيوسته انجمن ژنتيك ايران ، هیات علمی مرکز تحقیقات زیست فن آوری دارویی
12 عضو پيوسته و هيات مديره انجمن آسم و آلرژي به انتخاب اعضا و حكم رييس انجمن آسم و آلرژي ايران
13 عضو شورای پژوهشی و کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی
14 عضو پيوسته انجمن بيوتكنولوژي ايران و عضو متخصصين فن بازار ملي ايران
15 عضو کمیته علمی دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی 2014 و سخنران مدعو( Plenary lecturer )کنگره با حضور برنده نوبل پزشکی پروفسور زینکر ناجال
16 عضو پيوسته انجمن ايمونولوژي و آلرژي ايران ، عضو پيوسته جامعه علمي آزمايشگاهيان ايران ،نماينده انجمن ايمونولوژي و آلرژي در استان
17 عضو کمیته علمی بحران التور(وبا) واخذ تقدیر نامه کتبی از ریاست محترم دانشگاه از سال1380-1383
18 عضو کمیسیون ماده 20 دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان(اداره امور آزمایشگاههای استان)
19 استاد راهنماي گروه (1)سلولهاي بنيادي و(2) بيوتكنولوژي دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه
20 مسئول فنی" آزمایشگاه فوق تخصصی و مرجع تشخیص و مانیتورینگ ایدز معاونت بهداشتی دانشگاه " مجهز به فلوسیتومتری و...
:: ::