اعضا - عبدالرضا اسماعیل زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عبدالرضا اسماعیل زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 کشت سلول و بافت(مهندسي بافت) وتهیه رده (لاین) سلولی از بافت - حفظ و نگهداری رده های سلولی 1376و1380
2 کشت سلولهای خونساز مغز استخوان و تمایز سلولهای بنیادی 1380
3 روشهای مولکولی پیشرفته در ایمونوژنتیک مركز ملي تحقيقلت ژنتيك با همكاري دانشگاه ميشيگان امريكا و انستيتوپاستور فرانسه 1381
4 فن آوریهای نوین Biochip وBlotting وELISA ,PCR-ELISA, Dot-ElISAوIFA,ICMA,ELFA,IACH,SRID,CCIE,RIEوTLCوBIOSENSOR,HPLC,FPLC,ICC,GC،موسسه يوروايميون آلمان 1381
5 DNA Prof reading & Gene Cloning,DNA &RNA Extraction 1375
6 تشخیص مولکولی با Genotyping,Biotyping,RFLP-PCR,Real-Time PCR,Sequencing ,PCR,RT-PCR 1378
7 اصول نگهداري و روشهای کار با حیوانات آزمایشگاهی ( جراحي ، خونگيري و تزريق ...) 1377
8 اصول ایمنی و کار با حیوانات ازمایشگاهی خاص (ترانس ژن) 1386
9 فلوسيتومتري وايمونوفنوتيپينگ سلولها و مولكولها در سرطان و باروري آزمايشگاهي 1378
10 اصول و تكنيكهاي طراحي پرايمر،LCR,I.H.C,RCA,Gene mapping 1375
11 تكنيكهاي ايمونوژنتيك و تعيين هويت(HLA Typing,HLA Matching,Paternity Test,Sex Determination )، توكسيكولوژي و تكنولوژي تهيه واكسن 1377
12 Reproductive BioMedicine & Stem Cell Technology 1384-1385
13 روشهای مولکولی Real-Time PCR درتشخیص بیماریها ، تعیین ژنوتیپ انها و آنالیز و تفسیر داده ها 1386-1384
14 اصول و تكنيكهاي علوم آزمايشگاهي باليني در بخشهای بيوشيمي بالینی-هماتولوژي و بانک خون-ميكروبيولوژي-ايمونوسرولوژي -هیستو و مولکولار پاتولوژ 1365
15 روشهای کمک باروری انساني( ART )مثل IUI,IVF,IVM,ICSI وایمونولوژی تولید مثل،اندرولوژي آزمايشگاهي از کانادا (SQA,CASA,Sperm Maturation,Hatching,ASA Assay 1377
16 تكنيكهاي غربالگري سلامت جنين و تشخيص پيش از تولد(PND) از UK 1378
17 طراحی و راه اندازی Biobank و بانک DNA 1388-1390
18 انواع تكنيكهاي كلونينگ در پروكاريوتها ، يوكاريوتها و انتقال ژن در Invivo,Invitro,Exvivo 1387
19 انواع تكنيكهاي تهیه و تزريق سلول و ژن به داخل مغز ، داخل پستان ، زيرجلدي، صفاق و... 1388
20 طراحي مدل سينژنيك و آلوژنيك( I.C & S.C) براي ژن درماني و سلول درماني تومور هاي مغز و سرطان پستان 1388
:: ::