اعضا - عبدالرضا اسماعیل زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عبدالرضا اسماعیل زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 تکنیکهای پیشرفته در بیوتکنولوژی برای کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی دانشکده پزشکی-1388و1389
2 تکنیکهای پیشرفته بیولوژی مولکولی و کشت سلولی برای کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی دانشکده پزشکی-1389
3 بیولوژی سلولی-مولکولی پیشرفته -کارشناسی ارشد ميكروبشناسي و انگل شناسی دانشکده پزشکی-1386
4 ایمونولوژی پیشرفته در بیماریهای عفونی- کارشناسی ارشد میکروبشناسی دانشکده علوم پایه و پزشکی-1387و1388
5 ایمونولوژی پیشرفته - کارشناسی ارشد انگل شناسی دانشکده پزشکی-1386و1387و1389
6 ایمونولوژی پزشکی -دکتری حرفه ی پزشکی دانشکده پزشکی-78الی83 و 1388 الي 1391
7 ایمونولوژی -کارشناسی رشته بیولوژی دانشکده علوم پایه داتشگاه زنجان1382و90و91
8 ایمونولوژی -کارشناسی رشته مامایی دانشکده پرستاری مامایی از1385
9 ایمونولوژی -کارشناسی رشته پرستاری زنجان , ابهر دانشکده پرستاری مامایی از 1378الی1391
10 ايمونوژنتيك كارشناسي ارشد ژنتيك پزشكي دانشکده پزشكي
11 ایمونولوژی-علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی ار 1378 الی 1391
12 ايمونولوژي مولكولي و پيشرفته مقطع Ph.D دكتري بيوتكنولوژي پزشكي،مكانيسمهاي مولكولي بيماريهاي اتوايميون دكتري Ph.Dپزشكي مولكولي دانشكده پزشكي
13 ایمن سازی و واکسیناسیون -بهداشت خانواده ،فیزیک کاربردی تجهیزات آزمایشگاهی -علوم آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی ار 1378 الی 1دانشکده بهداشت 1382
14 آنتي باديهاي منوكلونال و پلي كلونال از تكنيكهاي پيشرفته در بيولوژي مولكولي -كارشناسي ارشد بيوشيمي دانشکده پزشکی از 1386
15 ايمونوبيوشيمي پیشرفته بافت -كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني دانشکده پزشکی از 1389
16 ایمونولوژی پیوند،رد پیوند ،انواع و مبانی سلولی -مولکولی و مکانیسم عمل انواع داروهای سرکوبگر ایمنی-کارشناسی ارشد پرستاری ویژه داتشکده پرستاری از 1389
17 ایمونولوژی بیماریهای خونی،خودایمنی ، نقص ایمنی و عفونی-کارشناسی ارشد پرستاری ویژه داتشکده پرستاری از 1389
18 ايمونولوژي دكتري داروسازي دانشكده داروسازي-از1389
19 ايمونولوژي دكتري دندانپزشكي دانشكده پزشكي از 1390
20 مباحث ژن كلونينگ،دستكاريهاي ژني و تشخيص مولكولي بيماريها كارشناسي ارشد .م دانشكده پزشكي از 1390
:: ::