اعضا - عبدالرضا اسماعیل زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عبدالرضا اسماعیل زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 كاربرد نانو ذرات طلا در مهار رد پيوند فرشته غياثوند(دكتري حرفه ي پزشكي) دانشكده پزشكي زنجان 1386
2 طراحي Biochip براي غربالگري ژنتيكي افراد مبتلا به HIV فاطمه فكرمندي(دكتري حرفه ي پزشكي) دانشكده پزشكي زنجان 1386
3 استفاده از Nanobiotechnologyبراي كنترل اتوايميونيتي فرشته غياثوند(دكتري حرفه ي پزشكي) دانشكده پزشكي زنجان 1385
4 طراحي DNA-Nano Cutter براي ژن درماني فاطمه ميرزامحمدي(دكتري حرفه ي پزشكي) دانشكده پزشكي زنجان 1385
:: ::