اعضا - عبدالرضا اسماعیل زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عبدالرضا اسماعیل زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 تفکر خلاق و ارایه هیپوتز جدید دانشگاه علوم پزشکی زنجان-دفتر استعدادهای درخشان دانشکده پزشکی 1388
2 تشخیص مولکولی در بیماریهای عفونی(DNA &RNA Extraction,RT-PCR ,PCR,Primer Designing,interpretation and Report) دانشگاه آزاد واحد رنجان- باشگاه پژوهشگران جوان دانشکده علوم پایه و پزشکی 1387
3 فلوسيتومتري ( اصول ،روشها و كاربردهاي باليني آن) دانشكده پيراپزشكي دانشكده پيراپزشكي 1386
4 Assisted Reproductive Technology,Sperm Proccesing and maturation بخش تحقيق و توسعه ،آزمايشگاه تخصصي پاتوبيولوژي نور بخش تحقيق و توسعه ،آزمايشگاه تخصصي پاتوبيولوژي نور 1387
5 ايمونواسي تكنيك (ELISA,CLIA,ELFA,IFA) ا صول و روشها بخش تحقيق و توسعه ،آزمايشگاه تخصصي پاتوبيولوژي نور بخش تحقيق و توسعه ،آزمايشگاه تخصصي پاتوبيولوژي نور 1388
6 آشنايي با اصول و روشهاي كشت سلول بخش تحقيق و توسعه ،آزمايشگاه تخصصي پاتوبيولوژي نور بخش تحقيق و توسعه ،آزمايشگاه تخصصي پاتوبيولوژي نور 1387
7 تشخيص مولكولي با PCR,Real-Time PCR بخش تحقيق و توسعه ،آزمايشگاه تخصصي پاتوبيولوژي نور بخش تحقيق و توسعه ،آزمايشگاه تخصصي پاتوبيولوژي نور 1386
8 تشخيص انواع مواد مخدر در نمونه هاي بيولوژيكي و نكات افتراقي مهم انها واحد باز اموزي دانشگاه علوم پزشكي زنجان مركز آموزشي و درماني 1388
9 روشهاي تشخيص سرُولوژيك،باكتريولوژيك و مولكولي بروسلوزيس مركز بازاموزي EDC دانشگاه وگروه عفوني دانشكده پزشكي مركز بهداشت استان زنجان 1386
10 ايمني در ازمايشگاه( آموزشي ، باليني ، تشخيص مولكولي،حيوانات آزمايشگاهي ، كشت سلولي ، باروري آزمايشگاهي و تشخيص پيش از تولد) دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشكده پيراپزشكي(كارشناسان و كارشناسان ارشد دانشكده هاي پزشكي،داروسازي و پيراپزشكي ) 1390
11 اصول پروتئوميكس و كاربردهاي آن دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشكده پيراپزشكي(كارشناسان و كارشناسان ارشد دانشكده هاي پزشكي،داروسازي و پيراپزشكي) 1390
12 اصول كار ، اهميت و كاربردهاي PCR دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشكده پيراپزشكي(كارشناسان و كارشناسان ارشد دانشكده هاي پزشكي،داروسازي و پيراپزشكي) 1390
13 سلسله كارگاههاي ايده پردازي و خلاقيت براي آمادگي المپياد كشوري حيطه علوم پايه دانشجويان علوم پزشكي كشور ستاد المپياد علوم پزشكي كشور-معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشكده پزشكي زنجان 1391
:: ::