اعضا - فاطمه جعفری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فاطمه جعفری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 Perinatal outcomes of group prenatal care Fatemeh Jafari International congress of perinatology 2010 پوسترى
2 Group prenatal care Fatemeh Jafari International congress of reproductive health 2010 شفاهى
3 Comparision maternal and neonatal outcomes of group versus individual prenatal care Fatemeh Jafari--- Hasan Eftekhar International congress of pediatrics diseases 2009 پوسترى
:: ::