اعضا - فاطمة جعفري


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فاطمة جعفري | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پزشکی علوم پزشکی اصفهان اصفهان ایران 1372 16.3
2 MPH علوم پزشکی تهران تهران ایران 1383 18.9
3 دکترای تخصصی علوم پزشکی تهران تهران ایران 1388 19.3
:: ::