اعضا - فاطمه جعفری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فاطمه جعفری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 کارشناس مسئول بهداشت خانواده مرکز بهداشت شهرستان زنجان 1378 1380
2 مدیر گروه بهداشت خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه 1380 1383
:: ::