اعضا - فاطمه جعفری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فاطمه جعفری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 روش تحقیق مقدماتی معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت
2 بهبود رشد وتغذیه کودکان معاونت بهداشتی مرکز بهداشت استان
3 مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال معاونت بهداشتی مرکز بهداشت استان
4 مراقبت کودک سالم معاونت بهداشتی مرکز بهداشت استان
5 مراقبت های ادغام یافته مادری ایمن معاونت بهداشتی مرکز بهداشت استان
6 پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید معاونت بهداشتی مرکز بهداشت استان
7 بهداشت سالمندان معاونت بهداشتی مرکز بهداشت استان
8 مشاوره شیر دهی معاونت بهداشتی مرکز بهداشت استان
9 مشاوره تنظیم خانواده معاونت بهداشتی مرکز بهداشت استان
10 تغذیه با شیر مادر معاونت بهداشتی مرکز بهداشت استان
:: ::