اعضا - میترا حجت انصاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: میترا حجت انصاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
دكتر ميترا حجت انصاري دورۀ دكتراي تخصصي بيهوشي را در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران گذرانده و داراي دانشنامه(بورد)تخصصي از آن دانشگاه مي باشد. وي استاديار و معاون آموزشي دانشكدۀ پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان بوده،كه تصدي برنامه ریزی امور آموزشی و نظارت برحسن انجام وظایف بخشهاي وابسته در اجراي سياستهاي آموزشی، تدريس"روش بيهوشي و مراقبت هاي ويژه و معرفي بيمار"به دانشجويان دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد، و راهبري تحقيقات و پژوهشها در زمينۀ بيهوشي،اورژانس و مراقبتهاي ويژه با محوريت تحقيقات و پژوهش هاي مرتبط با "مديريت درد" را بر عهده داشته و توجه خود را به پژوهش ها و تحقيقات در خصوص بيهوشي در دوران بارداري و زايمان،و تاثير داروها و روشهاي هوشبري درمديريت بيهوشي و درد حين و پس از اعمال جراحي معطوف نموده است.
:: ::