اعضا - میترا حجت انصاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: میترا حجت انصاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو كميتۀ احياء نوزاد مركز آموزشي و درماني آيت الله موسوي دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1391 1395
2 عضو كميتۀ EDO مركز آموزشي و درماني آيت الله موسوي دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1396 1398
3 استاد مشاور دانشجويان هوشبري دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1398 ادامه دارد
4 عضو شوراي آموزشي دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1399 ادامه دارد
5 دبير كميتۀ منتخب دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1399 ادامه دارد
6 عضو كميتۀ آموزش پاسخگو دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1399 ادامه دارد
7 عضو كميتۀ EDO دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1399 ادامه دارد
8 معاون آموزشي دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1399 ادامه دارد
:: ::