اعضا - میترا حجت انصاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: میترا حجت انصاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 عضويت در سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
2 عضويت در كميتۀ احياء نوزاد
3 عضويت در كميتۀ دفتر توسعۀ آموزش مركز آموزشي و درماني تخصصي و فوق تخصصي آيت الله موسوي زنجان
4 عضويت در شوراي آموزشي دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي زنجان
5 عضويت در شوراي پژوهشي دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي زنجان
6 عضويت در كميتۀ منتخب دانشكدۀ پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي زنجان
7 عضويت در كميتۀ دفتر توسعۀ آموزش مركز آموزشي و درماني دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي زنجان
8 عضويت در كميته آموزش پاسخگو دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي زنجان
:: ::