اعضا - میترا حجت انصاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: میترا حجت انصاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 پزشك عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني زنجان 1378 1385
2 مدير امور پزشكي بيمه شركت بيمه ايران-شعبۀ زنجان 1380 1382
3 متخصص بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني زنجان 1389 1398
4 استاديار دانشكدۀ پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني زنجان 1398 1399
5 معاون آموزشي دانشكدۀ مامائي و پرستاري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني زنجان 1399 1401
:: ::