اعضا - میترا حجت انصاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار میترا حجت انصاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 روش بيهوشي 3 از1394 دانشكده پرستاري و مامايي
2 روش بيهوشي 4 از1394 دانشكده پرستاري و مامايي
3 مراقبتهاي تسكيني از1394 دانشكده پرستاري و مامايي
4 معرفي بيمار از1398 دانشكده پرستاري و مامايي
5 اصول مراقبتهاي ويژه از1394 دانشكده پرستاري و مامايي
6 روشهاي احياي بيماران از1394 دانشكده پرستاري و مامايي
7 كارآموزي باليني از1394 بيمارستان موسوي و وليعصري
8 بيهوشي در اتاق عمل از1394 دانشكده پرستاري و مامايي
:: ::