اعضا - میترا حجت انصاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: میترا حجت انصاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 بررسی ارتباط سواد سلامت الکترونیک با رفتارهای خود مراقبتی و کیفیت زندگی در بیماران قلبی- عروقی بستری در بخش قلب بیمارستان موسوی زنجان در سال1400 معصومه بخشايش بيمارستان آموزشي-درماني آيت اله موسوي زنجان MSc
2 بررسی تغییرات فشار کاف لوله تراشه طی جراحی آدنوتانسیلکتومی کودکان در مرکز پلی كلينيك شفاي زنجان در سال99 هاشم ملائي كلينيك شفا زنجان MSc
:: ::