اعضا - رعنا دیزجی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر رعنا دیزجی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 بـررسی رابطه‌ سطح خونی سرب با پر فشاری خون دیزجی رعنا*، د کتر بختیاریان اعظم، د کتر محقق عباس، امامی خوانساری فیروزه، د کتر قاضی خوانساری محمود Journal of Advances in Medical and Biomedical Research ۱۳۸۲ مقاله کامل
:: ::